ח'

מבחן אנגלית לכתה ח' / דורית כהן

פורסם בקטגוריות ח', כתה ח', מבחן, מבחן אנגלית בתאריך 9 בינואר, 2010 מאת צוות אתר מבחן – אין תגובות

8TH GRADE TEST

MAY 2009

GOOD LUCK!!!

NAME:

KING GRSSHOPPER AND QUEEN ANT

Once upon a time, a lazy king Grasshopper came to visit a busy queen Ant. The Grasshopper and the Ant lived near each other. The Ant was very wise and clever, but the Grasshopper was foolish.

"My queen," said the king Grasshopper. "I have a gift for you. It is a box with many flowers. There are 5 flowers inside: the yellow one is short, the pink one is big, the blue one is tall, the purple one is small and the orange flower is very, very tall.

"Oh, thank you, king Grasshopper. What a wonderful gift! Now, what would you like as a gift? I will give you anything you want" said the queen.

The Grasshopper thought for a minute and then he said:

"My queen, because I played in the summer, I have no food and I am very hungry. You my Ant are clever because you collected food in the summer and I was lazy. Please, can you give me food? "

The Ant smiled. She gave the Grasshopper a lot of food. He was warm and happy. Today, the Grasshopper is very busy in the summer. He collects food for the winter J

(8x 2= 16 points)מי אני? Part A: Who am I ?

1) I am Lazy

2) I am clever

3) I am hungry

4) I am a king

5) I played in the summer

6) I am hungry

7) I collect food

8) I am a queen

( 8x 6=48 points)אין צורך בתשובות מלאות Part B:

1) Who came to visit the queen Ant?

2) What gift did the king give the queen?

3) What did the Grasshopper want?

4) Why was the Grasshopper hungry?

5) What was inside the box?

6) How many flowers were there?

7) What did the Grasshopper do in the summer?

8) What did the Ant do in the summer?

( 4×4=16 points)נכון או לא? תתקנו את מה שלא נכוןPart C : Yes or No?

1) the blue flower was short                          yes/no

2) The orange flower was very short            yes/no

3) The yellow flower was short                     yes/no

4) The purple flower was big                         yes/ no

(20 points)עשו רשימה של כל שמות התואר המתאימים לכל חיהPart D: Adjectives

KING GRASSHOPPER QUEEN ANT

מידע על האפשרות להצליח במבחן ניתן למצוא בדף הבית של אתר מבחן

מבחן אנגלית לכתה ח' / דורית כהן

פורסם בקטגוריות ח', כתה ח', מבחן, מבחן אנגלית בתאריך 7 בינואר, 2010 מאת צוות אתר מבחן – אין תגובות

אז הנה,

מבחן אנגלית לכתה ח':

8th Grade test

November 2009

Good Luck!!

Name:

PART A- FILL IN WITH THE CORRECT VERB (10 points) השלימו עם הפועל הנכון מלמטה

1) I a tent.

2) In summer, we a hat.

3) When it is hot, you a lot of water.

4) I Spaghetti.

5) A tomato עגבניה   a  vegetable  .

6) You like to cookies.

7) You the guitar.

8) They in the pool.

9) Mr. and Mrs. Hak -Tak in a small village.

10) We in a sleeping bag.

wear,  drink,  eat,  live,  sleep,  play,  swim,  is,  put up,  cook

PART B-TRANSLATE TO HEBREWתרגמו לעברית (10 points)

1)    Cookies 

2)   song

3)   vegetables

4)   tent

5)   fire

6)   moon

7)   foolish

8)   bug

9)   sweat

10) ice-cream

PART C- MATCH . התאימו מילה לפירושה (10 points)

1)  swim                                               a)  תרמיל

2)  coat                                               b)  בוחן

3) rich                                                c) לשבת

4) back-pack                                      d) מעיל

5) sun glasses                                    e)   גאה

6) sit                                                 f) לשחות

7) dark                                              g) משקפי שמש

8)  pool                                             h) חשוך

9) quiz                                              i) בריכה

10) proud                                          j) עשיר

PART D: MAKE NEGATIVE הפכו את המשפטים לשלילה ( 5 points)

1)    She is a happy girl.

2)   We are proud children.

3)   Mr. and Mrs. Hak- tak are poor.

4)   In summer, it is hot.

5)   Dana and Maya are good friends.

PART E: TRANSLATE THE SENTENCES תרגמו את המשפטים לעברית (12 points)

1)    The moon is yellow at night.

2)   We sleep in a tent and in a sleeping bag.

3)   I love to eat egg sandwiches and chocolate cookies.

4)   We walk to the river everyday and we swim.

5)   I have good shoes, sunglasses and a hat.

6)   My mother cooks Spaghetti in a pot.

PART F: WHAT IS THE OPPOSITE OF….מה ההפך של…. ( 3 points)

1)    love

2)   cold

3)   night

מידע על האפשרות להצליח במבחן ניתן למצוא בדף הבית של אתר מבחן